@ekstremisten enig. Egentlig en av to podcaster jeg hører på (den andre er The Jolly Heretic). Nå hører jeg litt på Owen Benjamin, igjen; han har laget en 'hemmelig' kanal kalt 'Tea Time with Gary & Terry' :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!