Show newer

Nå må det snart være nok . Man kan ikke fortsette å frata folk livsgrunnlaget bare fordi man er uenige med dem politisk eller på andre måter.

mastodontoday.wordpress.com/20

Da er vi i gang med å sette opp en liten nyhetsside for hvor du vil kunne finne morsomme videoer, og nyheter fra vårt vesle samfunn.

mastodontoday.wordpress.com/

Guide to the pedestrian. Daily Mirror, England, March 17, 1930 The British Library Board.

This is why think Russia and Putin didn't compromise the american election this year.

youtu.be/J9ZUdU6cw80

Dette er kanskje den beste kanalen på YouTube for de som ønsker å lytte til litt god musikk 😃

Kanalen gir deg nye sanger synget som om de ble sunget av folk i gamle dager 🙂

youtube.com/watch?v=aLnZ1NQm2u

Jeg tror det hadde vært lurt å gjøre det obligatorisk å lese boken "Small Gods" på skolen.

Når du har lest den boken får du et litt andrrledes syn på religion.

Show older
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!