Det er viktig at sannheten formidles av en uavhengig presse, og at pressen ikke blir benyttet til politisk propaganda.

Dessverre ser det ut som om den norske pressen heller dikter opp politisk korrekte nyheter fremfor å rapportere sannheten.

mastodontoday.wordpress.com/20

@Gargron in v3.3.0 it say:
Add pop-out player for audio/video in web UI.

I just upgraded and it does not work. Must I turn this on in the admin panel or something?

Nå må det snart være nok . Man kan ikke fortsette å frata folk livsgrunnlaget bare fordi man er uenige med dem politisk eller på andre måter.

mastodontoday.wordpress.com/20

Da er vi i gang med å sette opp en liten nyhetsside for hvor du vil kunne finne morsomme videoer, og nyheter fra vårt vesle samfunn.

mastodontoday.wordpress.com/

Show older
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!