Da er vi i gang med å sette opp en liten nyhetsside for hvor du vil kunne finne morsomme videoer, og nyheter fra vårt vesle samfunn.

mastodontoday.wordpress.com/

Da har vi laget vårt eget flagg :mastcityflag:

Under kan du se det i en større utgave en emojien.

Da har vi lagt en ny emoji for Mastodon City :city:

Vi lager egne emojier som vi håper skal symbolisere ulike deler av byen vår.

Welcome to the city of Mastodon were all your dreams may come true. I hope that you will settle down and become an active citizen of our small community and that you in time will help your family and friends find out about the cities existence.

Go out and have fun 😊

Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!