Follow

Hei alle sammen. Jeg håper folk vil forsøke å få flere folk med på MastodonCity og inviterer venner og kjente 🙂 :mastcityflag:

· · Web · 0 · 2 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!