Follow

Det er viktig at sannheten formidles av en uavhengig presse, og at pressen ikke blir benyttet til politisk propaganda.

Dessverre ser det ut som om den norske pressen heller dikter opp politisk korrekte nyheter fremfor å rapportere sannheten.

mastodontoday.wordpress.com/20

· · Web · 1 · 2 · 3

@themayor @bjornar denne bør du få med deg. Utrolig hvordan pressen her i landet kan lyve selv når de vet vi har tilgang til sannheten.

@aagesundvor Jeg så den og hørte på den. Det var interessant, de vinklet det jo utvilsomt etter eget forgodtbefinnende i pressen ja. Ser det er dramatikk i washington forresten...

@bjornar jepp, slik de gjør med alt. Folk må snart forstå at systemet altid vil jobbe mot deg.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!