Follow

Nå må det snart være nok . Man kan ikke fortsette å frata folk livsgrunnlaget bare fordi man er uenige med dem politisk eller på andre måter.

mastodontoday.wordpress.com/20

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!