Follow

Da er vi i gang med å sette opp en liten nyhetsside for hvor du vil kunne finne morsomme videoer, og nyheter fra vårt vesle samfunn.

mastodontoday.wordpress.com/

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!