Da har vi lagt til v氓r egen emoji som alle verifiserte innbyggere av byen v氓r vil kunne pryde seg med :mastcity:

Sign in to participate in the conversation
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!