@bjornar her er videoen som jeg snakket om hvor man viser Aikido teknikker som BJJ teknikker.
youtu.be/NHO0SsgINzI

The server Mastodon.City is for freedom and funn.

So come join us :mastcityflag:

Message to all users. If you do not post two posts after registration in three days your account will be deleted. This is to ensure that only real users are on our site.

Da har vi fått ryddet opp til hos brukerne på siden.

Det er viktig at sannheten formidles av en uavhengig presse, og at pressen ikke blir benyttet til politisk propaganda.

Dessverre ser det ut som om den norske pressen heller dikter opp politisk korrekte nyheter fremfor å rapportere sannheten.

mastodontoday.wordpress.com/20

@Gargron in v3.3.0 it say:
Add pop-out player for audio/video in web UI.

I just upgraded and it does not work. Must I turn this on in the admin panel or something?

Show older
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!