Follow

Da har vi oppgradert til Mastodon v3.4.5 og vil så fort v3.4.6 kommer oppdatere til den siste versjonen.

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!