Hva ville du stemt om du måtte stemme for eller mot EU i dag?

Å være ett offer er vist blitt en status sak nå.

Fint å slappe av med litt god på fredags kvelden😊

Huff disse folkene er ikke friske. Hva har vanlige russere med Putins valg om å gå til krig å gjøre?

Show older
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!