@bjornar ha ha den var bra, men litt skremmende å se hvordan de menneskelignende robotene beveger seg.

Tror det ikke er lenge til de kan utføre jobber mennesker i dag gjør.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!