Show newer

Nok en dag med snø i Oslo. Lurer på hvor den globale oppvarmingen tok veien 😜

Trying to bit a new car😁 going for a Volvo i think✌️

Alle Norske oljearbeidere er nå hjertelig velkomne til å bli medlemmer av trossamfunnet Nissetro.

Nissetro er et tro- og livssynssamfunn hvor vi ønsker å ta vare på de tradisjonelle norske kristne tradisjonene, mens vi samtidig anser at ikke alle har et helt identisk syn på hvem eller hva Gud er.
facebook.com/Nissetro

Show older
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!