Jeg tror det hadde vært lurt å gjøre det obligatorisk å lese boken "Small Gods" på skolen.

Når du har lest den boken får du et litt andrrledes syn på religion.

Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!