Follow

@bjornar her er videoen som jeg snakket om hvor man viser Aikido teknikker som BJJ teknikker.
youtu.be/NHO0SsgINzI

@aagesundvor @bjornar Jeg har hørt at BJJ slår alt, men ikke hvis der er flere motstandere

Sign in to participate in the conversation
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!