Follow

Dette er kanskje den beste kanalen på YouTube for de som ønsker å lytte til litt god musikk 😃

Kanalen gir deg nye sanger synget som om de ble sunget av folk i gamle dager 🙂

youtube.com/watch?v=aLnZ1NQm2u

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!