Follow

Jeg tror det hadde vært lurt å gjøre det obligatorisk å lese boken "Small Gods" på skolen.

Når du har lest den boken får du et litt andrrledes syn på religion.

@aagesundvor Virker som en morsom bok, må kanskje prøve å se om jeg får tak i den...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!