Is it just me or do anyone else also have truble using coinbase right now?

Det er viktig at sannheten formidles av en uavhengig presse, og at pressen ikke blir benyttet til politisk propaganda.

Dessverre ser det ut som om den norske pressen heller dikter opp politisk korrekte nyheter fremfor å rapportere sannheten.

mastodontoday.wordpress.com/20

Ok. Da er vi i 2021 og det er på tide å bli litt mer aktiv her 😀 Så hjelp oss å bli flere.

Show older
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!