@aagesundvor Hva syntes du om wolfmanvideoen forresten? Jeg syntes det var interessant å se. Denne er også litt bra synes jeg, det minner meg litt ut om systema, mye ligner også på aikido, men de fokuserer mer på prinsipper som kan tilpasses situasjoner enn bare ferdige teknikker. Tror jo det er sånn det skulle være i aikido også, at teknikkene skal lære prinsipper som kan tilpasses, men hvis man ikke forstår prinsippene og ikke øver på tilpasning kommer man ikke videre...youtube.com/watch?v=xsjis400Y1

Nei tror jeg må bli bedre til å poste her inne ::)

Show older
Mastodon City

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!